منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهدی مجبوری

کتاب زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان