منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مقصود امیری

کتاب تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان