منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مسعود نیکوکار

کتاب راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی 1 (دانشگاه جامع علمی کاربردی)

ریاضی عمومی 1 (دانشگاه جامع علمی کاربردی)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل آمار و احتمالات (مقطع کاردانی)

راهنمای حل مسائل آمار و احتمالات (مقطع کاردانی)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب آمار و احتمالات (مقطع کاردانى)

آمار و احتمالات (مقطع کاردانى)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی (مقطع کاردانی)

ریاضی عمومی (مقطع کاردانی)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل ریاضی عمومی (مقطع کاردانی)

راهنمای حل ریاضی عمومی (مقطع کاردانی)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد اول)

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد اول)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد دوم)

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد دوم)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد دوم)

حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد دوم)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل محاسبات عددی

راهنمای حل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان