منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مسعود نیکوکار

کتاب راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

راهنمای حل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

راهنمای حل آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات عددی

محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل محاسبات عددی

راهنمای حل محاسبات عددی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

راهنمای حل معادلات دیفرانسیل

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان