منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مسعود آقاسی

کتاب ریاضی عمومی 1و2 - جلد سوم

ریاضی عمومی 1و2 - جلد سوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی (2) - قسمت دوم . ویرایش سوم

ریاضی عمومی (2) - قسمت دوم . ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی (1) - قسمت دوم . ویرایش سوم

ریاضی عمومی (1) - قسمت دوم . ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی (2) - ویرایش سوم

ریاضی عمومی (2) - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضی عمومی (1) - ویرایش سوم

ریاضی عمومی (1) - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب 8 مرحله آزمون آزمایشی - رشته MBA (جلد اول)

8 مرحله آزمون آزمایشی - رشته MBA (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب 8 مرحله آزمون آزمایشی

8 مرحله آزمون آزمایشی

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان