منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مرتضی جمشیدی

کتاب تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل فعال و شبه فعال)

سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل فعال و شبه فعال)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان