منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد نقی زاده

کتاب شهر اسلامی از اندیشه تا ظهور

شهر اسلامی از اندیشه تا ظهور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۹۰۰ تومان

کتاب شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شهر بیداری

شهر بیداری

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب شهرعلوی

شهرعلوی

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی فضاهای شهری

تحلیل و طراحی فضاهای شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان