منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد سمیع پور

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

انتقال جرم و عملیات واحد

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت

انتقال حرارت

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان