منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد سمیع پور

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

انتقال جرم و عملیات واحد

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت

انتقال حرارت

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان