منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد رضا مباشری

کتاب مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره (ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان