منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد جواد اصغرپور

کتاب تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان