منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد تقی رضویان

کتاب محیط زیست شهری

محیط زیست شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۵۰ تومان

کتاب مدیریت عمران شهری

مدیریت عمران شهری

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت شهری در جهان

مدیریت شهری در جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب فضاهای فرسوده شهری

فضاهای فرسوده شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان