منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد تقی رضویان

کتاب مدیریت عمران شهری

مدیریت عمران شهری

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت شهری در جهان

مدیریت شهری در جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب فضاهای فرسوده شهری

فضاهای فرسوده شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان