منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمدرضا پور جعفر

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ویدئواکولوژی - بوم شناسی بصری د معماری و طراحی شهری

ویدئواکولوژی - بوم شناسی بصری د معماری و طراحی شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان