منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمدرضا سلطاندوست

کتاب تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

طراحی تاسیسات ساختمان (دوره 2 جلدی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب تله بخار

تله بخار

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سایکرومتریک

سایکرومتریک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ تأسیسات ساختمان

فرهنگ تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب دستنامه تاسیسات

دستنامه تاسیسات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب چیلر جذبی - ویرایش دوم

چیلر جذبی - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

فرهنگ جیبی تأسیسات ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب برق برای تهویه مطبوع

برق برای تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب تأسیسات برفی

تأسیسات برفی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری

تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب اقلیم، معماری، تهویه مطبوع

اقلیم، معماری، تهویه مطبوع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مراجعات سریع

مراجعات سریع

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان