منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محسن عبداللهی آرا

کتاب پزیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان