منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محسن جباری

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات

ارتعاشات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان