منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات غلامرضا خاکی

کتاب مدیریت تحول با رویکرد همبالی

مدیریت تحول با رویکرد همبالی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون نقادی

اصول و فنون نقادی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت زمان

مدیریت زمان

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان

مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت

بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب روش تحقیق در مدیریت

روش تحقیق در مدیریت

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی)

روش تحقیق (با رویکرد پایان نامه نویسی)

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب روش تحقیق - با رویکرد گرانددی در پایان نامه نویسی

روش تحقیق - با رویکرد گرانددی در پایان نامه نویسی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق مورد پژوهی

روش تحقیق مورد پژوهی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه

شیوه تهیه پژوهشنامه

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان