منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)

مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)

ناشر: انتشارات علم و ادب
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت

اصول مدیریت

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب تعامل انسان و سیستم اطلاعات (سیستم اطلاعات مدیریت)

تعامل انسان و سیستم اطلاعات (سیستم اطلاعات مدیریت)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان