منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی اصغر پورعزت

کتاب مدیریت راهبردی عصرمدار

مدیریت راهبردی عصرمدار

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان