منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عسگر نوربخش

کتاب کاربرد آمار در علوم مالی

کاربرد آمار در علوم مالی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

فرهنگ مالی و سرمایه گذاری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان