منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عباس صالح اردستانی

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: ادبستان - آیلار
نویسنده:

قیمت : ۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۹,۱۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده (عوامل درونی و بیرونی)

رفتار مصرف کننده (عوامل درونی و بیرونی)

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آمار برای مدیریت (جلد اول)

آمار برای مدیریت (جلد اول)

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان