منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عباس دشتی منش

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان