منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عارفه فدوی

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته - تصمیم گیری چند معیاره

تحقیق در عملیات پیشرفته - تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان