منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عادل آذر

کتاب تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)

تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب زنجیره تامین خدمت

زنجیره تامین خدمت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مباحث پیشرفته در مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

مباحث پیشرفته در مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شش سیگما رویکرد مسأله (نگرش کاربردی)

شش سیگما رویکرد مسأله (نگرش کاربردی)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت (کاربرد نرم افزار SmartPLS)

مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت (کاربرد نرم افزار SmartPLS)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM

تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (ویرایش جدید)

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

ناشر: نشر علوم نوین
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان