منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات صادق سپندارند

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان