منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات شهریار محسنین

کتاب دانش مسایل روز

دانش مسایل روز

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری (آموزشی و کاربردی) به کمک نزم افزار لیزرل

مدل سازی معادلات ساختاری (آموزشی و کاربردی) به کمک نزم افزار لیزرل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان