منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات شمس الضحی زمانلو

کتاب راهنمای بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

راهنمای بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان