منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات شمس السادات زاهدی

کتاب توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت سبز

مدیریت سبز

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲,۹۵۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۶۵۵ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعۀ پایدار

توسعۀ پایدار

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان