منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سینا رزاقی اصل

کتاب نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

نظریه های طراحی شهری با تاکید بر برخی از نظریه های کاربردی در ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب چیستی و مرز طراحی شهری

چیستی و مرز طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان