منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سید محمدرضا ناصرزاده

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان