منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سمیرا ایمان پور

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی نیروی انتظامی

گنجینه جامع آزمون های استخدامی نیروی انتظامی

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

گنجینه جامع آزمون استخدامی شرکت نفت

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کتاب دانش پارسیان
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه آزمون های استخدامی بانک ها

گنجینه آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان