منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سعید محمدی

کتاب دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)

سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)

ناشر: استاد کار
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدیدپذیر

ناشر: انتشارات آذر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان