منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات ساسان امیرافشاری

کتاب آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان