منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا سید جوادین

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

مبانی مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب دانش مسائل روز

دانش مسائل روز

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان