منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رضا سید جوادین

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

مبانی مدیریت منابع انسانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب دانش مسائل روز

دانش مسائل روز

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب نظریه های عمومی سازمان و مدیریت - و درک به زبان فارسی

نظریه های عمومی سازمان و مدیریت - و درک به زبان فارسی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد دوم)

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد اول)

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای دانش مسائل روز

2000 سوال چهار گزینه ای دانش مسائل روز

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای تئوری های مدیریت

2000 سوال چهار گزینه ای تئوری های مدیریت

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان