منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رسول غلامزاده

کتاب مباحث پیشرفته در مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

مباحث پیشرفته در مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت (کاربرد نرم افزار SmartPLS)

مدلسازی مسیری - ساختاری در مدیریت (کاربرد نرم افزار SmartPLS)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان