منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رحیم سرور

کتاب راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان