منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دکتر حسین یاوری

کتاب هنرهای سنتی ایران در یک نگاه

هنرهای سنتی ایران در یک نگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زیور، از منظر نگاره

زیور، از منظر نگاره

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت پیشخانه (فرانت آفیس) در هتل

مدیریت پیشخانه (فرانت آفیس) در هتل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

پژوهش عملیاتی (علم مدیریت)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب کارشناسی آثار صنایع دستی ایران

کارشناسی آثار صنایع دستی ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب پیدایش و سیر تحول مهرهای ایرانی

پیدایش و سیر تحول مهرهای ایرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب سفال و سرامیک سازی

سفال و سرامیک سازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

مدیریت در کارگاه های تولیدی صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

شناخت گلیم و گلیم مانندهای ایران

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مختصری دربارۀ تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

مختصری دربارۀ تاریخ تحولات لباس و پوشاک در ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان