منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دونالد واتسون

کتاب مجموعه استانداردهای طراحی شهری

مجموعه استانداردهای طراحی شهری

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اقلیمی

طراحی اقلیمی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی اقلیمی

طراحی اقلیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان