منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

کتاب راهنمای مبحث بیست و یکم - پدافند غیر عامل

راهنمای مبحث بیست و یکم - پدافند غیر عامل

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی

راهنمای مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم - تاسیسات مکانیکی

راهنمای مبحث چهاردهم - تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای مبحث ششم - بارهای وارد بر ساختمان

راهنمای مبحث ششم - بارهای وارد بر ساختمان

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبحث اول (تعاریف)

مبحث اول (تعاریف)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان