منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد دوم )1396

راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد دوم )1396

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی  ویرایش سوم (1396)

مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی ویرایش سوم (1396)

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم(1396)

مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم(1396)

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ویرایش جدید

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: انتشارات توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث اول (تعاریف)

مبحث اول (تعاریف)

ناشر: نشر توسعه ایران
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان