منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات داور ونوس

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش نوین
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان