منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات داور ونوس

کتاب فرهنگ جامع مدیریت

فرهنگ جامع مدیریت

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش نوین
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت - 1000 سوال چند جوابی منتخب

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت - 1000 سوال چند جوابی منتخب

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات زبان تخصصی و تئوری های مدیریت

بانک سوالات زبان تخصصی و تئوری های مدیریت

ناشر: اسرار دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان