منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جهانشاه پاکزاد

کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب طراحی شهری

مقالاتی در باب طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی 2

سیر اندیشه ها در شهرسازی 2

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی 1

سیر اندیشه ها در شهرسازی 1

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب مستند سازی طراحی منظر

مستند سازی طراحی منظر

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان