منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جهانشاه پاکزاد

کتاب الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - دوران قاجار و پهلوی

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - دوران قاجار و پهلوی

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای نور پردازی مکان های شهری

راهنمای نور پردازی مکان های شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مقالاتی در باب طراحی شهری

مقالاتی در باب طراحی شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی 2

سیر اندیشه ها در شهرسازی 2

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۲۵۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی 1

سیر اندیشه ها در شهرسازی 1

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب مستند سازی طراحی منظر

مستند سازی طراحی منظر

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب شیوه های ارائه - برای معماران و شهرسازان

شیوه های ارائه - برای معماران و شهرسازان

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران - از آغاز تا دوران فاجار

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران - از آغاز تا دوران قاجار

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا - از آغاز تا انقلاب صنعتی

تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا - از آغاز تا انقلاب صنعتی

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۲۵۰ تومان