منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات جان دبلیو کرسول

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی، کیفی و شیوه های ترکیبی)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان