منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات بهمن کارگر

کتاب اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

اصول ساماندهی و توانمندسازی (سکونت گاه های غیر رسمی)

ناشر: سازمان جغرافیایی نیروی مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب امنیت شهری

امنیت شهری

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان