منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات بهمن فروزنده

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان