منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات اسماعیل متین فر

کتاب پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

ناشر: انتشارات متین فر
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان