منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احمد کرمانپور

کتاب اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب سوخت و انرژی

سوخت و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان