منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احمد کرمانپور

کتاب اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

اصول و کاربرد شبیه سازی فرایند

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب سوخت و انرژی

سوخت و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان