منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احمد پوراحمد

کتاب آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

ناشر: موسسه نشر شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب گردشگری و جهانی شدن

گردشگری و جهانی شدن

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب بهسازی و نوسازی شهری

بهسازی و نوسازی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فنون و تجارب - برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

فنون و تجارب - برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان