منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احمد پوراحمد

کتاب مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب گردشگری و جهانی شدن

گردشگری و جهانی شدن

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب بهسازی و نوسازی شهری

بهسازی و نوسازی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

قلمرو و فلسفۀ جغرافیا

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان