منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات احد فرامرز قراملکی

کتاب سازمان های اخلاقی در کسب و کار

سازمان های اخلاقی در کسب و کار

ناشر: انتشارات مجنون
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ناشر: انتشارات مجنون
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه ای

درآمدی بر اخلاق حرفه ای

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان