منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات آ. م. چاندرا

کتاب سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان