منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات آرمان اشراقی

کتاب دانش مسائل روز - ارشد

دانش مسائل روز - ارشد

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

زبان عمومی (کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان