منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تفکر معمارانه : فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش

تفکر معمارانه : فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحان چه می دانند

طراحان چه می دانند

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در تحلیل شهری

مفاهیم پایه در تحلیل شهری

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در طراحی مسکن

مفاهیم پایه در طراحی مسکن

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه منظر

اندیشه منظر

ناشر: انتشارات کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 4 بوردیو

اندیشمندان برای معماران 4 بوردیو

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 3 مرلوپونتی

اندیشمندان برای معماران 3 مرلوپونتی

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 2 لوفور

اندیشمندان برای معماران 2 لوفور

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 1 فوکو

اندیشمندان برای معماران 1 فوکو

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازی

زبان انگلیسی تخصصی در صنعت میهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی راه نشریه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره 101

ناشر: انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ مهرازی (معماری) ایران

فرهنگ مهرازی (معماری) ایران

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان