منو های سمت راست

کتاب ها

کتاب سبک شناسی در معماری داخلی 2

سبک شناسی در معماری داخلی 2

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی زمین شیمی

مبانی زمین شیمی

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۲۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی درون چاهی

زمین شناسی درون چاهی

ناشر: آرین زمین
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)

مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب رسوب شناسی تحلیلی

رسوب شناسی تحلیلی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کانی شناسی جلد اول

راهنمای کانی شناسی جلد اول

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای کانی شناسی جلد دوم

راهنمای کانی شناسی جلد دوم

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی فیزیکی (عمومی)

زمین شناسی فیزیکی (عمومی)

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی زمین شناسی فیزیکی

مبانی زمین شناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب روش های تهیه و کاربردنقشه های زمین شناسی و معدنی

روش های تهیه و کاربردنقشه های زمین شناسی و معدنی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح ساختارهای زمین شناسی به زبان ساده

تشریح ساختارهای زمین شناسی به زبان ساده

ناشر: علوی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مواد ساختمانی

زمین شناسی مواد ساختمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱,۶۰۰ تومان

کتاب گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع زمین شناسی و مصالح ساختمانی (رشته های عمران و معماری)

کتاب جامع زمین شناسی و مصالح ساختمانی (رشته های عمران و معماری)

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان