دسته بندی ها

کتاب های تحقیق در عملیات

۲۴,۰۰۰ تومان
۲۱,۶۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۳,۴۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
ناشر: علوم نوین
نویسنده:
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
ناشر: مولف
نویسنده:
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰ تومان